Main menu

header

SECŢIUNEA 1. Organizatorul şi Regulamentul Oficial al CONCURSULUI

1.1. Concursul „ Olimpiada TAIFASURI!” (denumit în continuare Concurs) este organizat de TAIFASURI Media SRL, persoana juridica romana cu sediul social în Bucureşti, Şoseaua Dudeşti-Pantelimon Nr. 1-3, etaj 2, Sector 3, având Codul de Înregistrare Fiscală RO 17116493, reprezentată de Nicoleta Chiran, în calitate de Administrator (denumită în continuare „Organizatorul”).

1.2. Participanţii la Concurs sunt obligaţi să respecte integral termenii şi condiţiile Regulamentului Oficial al acestuia, potrivit celor menţionate mai jos (denumit în continuare „Regulamentul Oficial”). Regulamentul Oficial este întocmit şi va fi făcut public pe site-ul www.taifasuri.ro şi în revista săptămânală Taifasuri, fiind disponibil in mod gratuit fiecarui solicitant.

1.3. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunţul prealabil de prezentare a acestora pe site-ul www.taifasuri.ro.

SECŢIUNEA 2. Perioada şi Aria de desfăşurare a Concursului

2.1. Concursul este organizat şi se desfăşoară exclusiv în revista săptămânală TAIFASURI, în perioada 9 februarie – 21 iunie 2017, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial. Concursul se adresează doar persoanelor cu domiciliul stabil sau reşedinţa pe teritoriul României.

SECŢIUNEA 3. Dreptul de participare

3.1. La Concurs poate participa orice persoană fizică cu vârsta minimă de 18 ani, împlinită până la data înscrierii la Concurs, care respectă integral termenii şi condiţiile Regulamentului Oficial. Participanţii la Concurs acceptă automat şi se supun necondiţionat prevederilor prezentului Regulament Oficial!

3.2. Angajaţii TAIFASURI Media SRL, rudele de gradul I ale acestora, precum şi angajaţii firmelor partenere implicate în derularea Concursului nu au dreptul să participe la Concurs.

SECŢIUNEA 4. Mecanismul Concursului

4.1. Înscrierea la Concursul “ Olimpiada TAIFASURI” se face în intervalul 9 februarie – 21 iunie 2017, prin contractarea unui abonament la revista TAIFASURI, valabil OBLIGATORIU până la data de 31 decembrie 2017.

4.2. Persoanele care deţin deja un abonament la revista Taifasuri, contractat înainte de 9 februarie 2017, intră automat în Concurs!

4.3. Câştigătorii vor putea intra în posesia premiilor doar în cazul în care vor face dovada achiziţionării abonamentului la revista Taifasuri, prin transmiterea unei copii a chitanţei de efectuare a plăţii, prin poştă, la adresa Şoseaua Dudeşti-Pantelimon Nr. 1-3, etaj 2, Sector 3, Bucureşti sau scanată pe e-mail la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

SECŢIUNEA 5. Premii

5.1. Premiile acordate în cadrul Concursului constau în:

• 1 autoturism Dacia Logan;

• 1 mobilă de bucătărie;

• 1 TV LCD

• 30 căni personalizate

5.2. Valoarea totală a premiilor este de aproximativ 35.000 lei.

SECŢIUNEA 6. Desemnarea câştigătorilor

6.1. Desemnarea câştigătorilor se va face aleatoriu, prin tragere la sorţi, în cadrul unei emisiuni TV în direct difuzata de postul ETNO TV la finalul Concursului, în luna iulie 2017. Vor participa la tragerea la sorţi toate persoanele fizice/juridice care au contractat OBLIGATORIU un abonament valabil până la data de 31 decembrie 2017 la revista TAIFASURI, şi care au respectat toate celelalte cerinţe/obligaţii ale Regulamentului Oficial.

6.2. Dată exactă a extragerii şi desemnării câştigătorilor va fi anunţată in timp util de catre Organizator în cadrul revistei Taifasuri, dar şi pe site-ul www.taifasuri.ro 

6.3. Lista completă a câştigătorilor va fi publicată în revista TAIFASURI, de cel puţin două ori, în numerele următoare tragerii la sorţi. Organizatorul este obligat sa faca publice numele castigatorilor si castigurile acordate.

6.4. Fiecare dintre participanţii la Concurs poate câştigă, prin tragere la sorţi, un singur premiu! Dacă un participant la Concurs a fost desemnat câştigătorul unuia dintre premii, acesta nu mai este înscris în tragerea la sorţi a premiilor nedesemnate până la momentul respectiv.

SECŢIUNEA 7. Revendicarea premiilor

7.1. Revendicarea premiilor se va face în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data publicării listei câştigătorilor în revista TAIFASURI, telefonic, la numărul 031.432.69.48, de luni până vineri, între orele 10:00 şi 16:00 sau prin e-mail la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

7.2. Dacă premiul nu este revendicat în termenul precizat mai sus, câştigătorul pierde orice drept asupra acestuia. În acest caz, premiul in cauza se anulează!

7.3. Premiile sunt individuale şi titlul lor nu se poate transfera altei persoane.

SECŢIUNEA 8. Acordarea premiilor

8.1. Câştigătorii vor intră în posesia premiilor la sediul Organizatorului, pe baza cărţii de identitate sau, la cererea castigatorilor, le vor primi la adresa de domiciliu sau resedinta, prin curier ori prin Poşta Română, în maximum 100 de zile calendaristice de la data revendicării. Costurile de expediere ale premiilor raman exclusiv în sarcina Organizatorului.

8.2. Intrarea în posesia premiilor se va face doar cu respectarea tuturor prevederilor prezentului Regulament Oficial. În caz contrar, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a anula câştigul.

8.3. Câştigătorul nu poate cere schimbarea valorii premiului în bani sau în alte bunuri.

8.4. Pentru premiile în produse sau servicii, cu o valoare individuală mai mare de 600 de lei, câştigătorul are obligaţia ca, anterior datei la care primeşte în proprietatea şi posesia sa premiul, să depună în contul indicat de Organizator suma în lei reprezentând impozitul legal datorat de câştigător pentru venituri în natură provenite din premii. În mod obligatoriu, impozitul va fi virat de Organizator la bugetul de stat conform Codului Fiscal al României în vigoare. Impozitul cu reţinere la sursă este de 16% şi se aplică valorii nete a obiectului, aceasta fiind determinată ca diferenţa dintre valoarea brută a obiectului (valoarea premiului obţinut) şi o suma neimpozabilă de 600 de lei.

8.5. Premiile cu o valoare mai mică de 600 de lei nu sunt supuse impozitării, in conformitate cu Codul Fiscal al Romaniei in vigoare la data prezentului Regulament. Dacă suma de 600 de lei va fi modificată de legiuitor in perioada cuprinsa intre data de incepere a concursului si data acordarii efective a castigurilor, se va lua în considerare legislatia aflata in vigoare la momentul acordarii efective a castigurilor.

8.6. Orice alte obligaţii de natură fiscală şi/sau de orice altă natură în legătură cu premiile acordate, cu excepţia prevederilor de la art. 8.1, cad şi rămân în sarcina exclusivă a câştigătorului.

8.7. Organizatorul nu garantează calitatea, funcţionalitatea şi alte aspecte legate de buna funcţionare a premiilor. Pentru reclamaţii, câştigătorul se va adresa producătorului produsului, furnizorului sau importatorului. Organizatorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune aduse câştigătorului sau unor terţe persoane, ca urmare sau în legătură cu utilizarea premiilor.

SECŢIUNEA 9. Dispoziţii finale

9.1. Persoanele interesate să participe la Concurs sunt de acord fără rezerve cu prezentul Regulament Oficial. Prin inscrierea la Concurs, participantii declara ca accepta in mod expres ca numele, prenumele şi imaginea câştigătorilor vor fi aduse de Organizator la cunoştinţa publicului, în scopuri publicitare, prin mass-media în modalităţile pe care Organizatorul le va consideră necesare, fără niciun fel de compensare pentru participanti. De asemenea, prin inscrierea la Concurs, participantii declara ca accepta in mod expres ca intreagă baza de date constituită prin organizarea Concursului poate fi folosită de Organizator în scopuri publicitare şi de marketing ale revistei Taifasuri ori ale altor publicatii ce apartin Organizatorului.

9.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de a elimina din Concurs orice participant care este suspectat de orice tip de fraudare a Concursului. Organizatorul nu are obligaţia de a purta corespondenţă privitoare la mesajele necâştigătoare.

9.3. Participarea la Concurs implică şi presupune in sarcina Participantului cunoaşterea, însuşirea şi acordul deplin cu normele prezentului Regulament Oficial şi a eventualelor decizii ulterioare. Ulterioarele decizii luate în cadrul Concursului vor urma obligatoriu aceleaşi proceduri menţionate mai sus.

9.4. În cazul unor circumstanţe neprevăzute (de exemplu dar fara a se limita la: accentuarea gravă a crizei financiare existente), Organizatorul are dreptul să amâne, să suspende, să modifice sau să anuleze total campania, acest aspect fiind comunicat de Organizator în timp util, pe site-ul www.taifasuri.ro şi în revista Taifasuri.

9.5. Condiţiile şi termenii de promovare vor fi guvernaţi de legile din România. Pentru orice problema de natură juridică ce ar putea apărea în decursul Concursului, participanţii şi Organizatorul se pot adresa instanţelor de judecată din România, de pe raza Municipiului Bucureşti.

TAIFASURI MEDIA SRL

Newsletter