Main menu

header

REGULAMENT CONCURS

“La Taifasuri… în familie”

SECŢIUNEA 1. Organizatorul şi Regulamentul Oficial al CONCURSULUI

1.1. Concursul “La Taifasuri… în familie” (denumit în continuare Concurs) este organizat de TAIFASURI PRESS SRL, persoana juridica romana cu sediul social în Bucureşti, Şoseaua Dudeşti-Pantelimon Nr. 1-3, etaj 2, Sector 3, având Codul de Înregistrare Fiscală RO42457491, reprezentată de Nicoleta Chiran în calitate de Administrator (denumită în continuare „Organizatorul”).

1.2. Participanţii la Concurs sunt obligaţi să respecte integral termenii şi condiţiile Regulamentului Oficial al Concursului, potrivit celor menţionate mai jos (denumit în continuare „Regulamentul Oficial”). Regulamentul Oficial este întocmit şi va fi făcut public pe site-ul www.taifasuri.ro, fiind disponibil in mod gratuit fiecarui solicitant.

1.3. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunţul prealabil de prezentare a acestora pe site-ul www.taifasuri.ro.

SECŢIUNEA 2. Perioada şi Aria de desfăşurare a Concursului

2.1. Concursul este organizat şi se desfăşoară în revista săptămânală TAIFASURI, în perioada 12 noiembrie 2020 – 3 martie 2021, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial. Concursul se adresează doar persoanelor cu domiciliul stabil sau reşedinţa pe teritoriul României.

SECŢIUNEA 3. Dreptul de participare

3.1. La Concurs poate participa orice persoană fizică cu vârsta minimă de 18 ani, împlinită până la data înscrierii în Concurs, care respectă integral termenii şi condiţiile Regulamentului Oficial. Prin inscrierea in concurs, participanţii la Concurs inteleg faptul ca acceptă automat şi se supun necondiţionat prevederilor prezentului Regulament Oficial!

3.2. Angajaţii TAIFASURI PRESS SRL, rudele de gradul I ale acestora, precum şi angajaţii firmelor partenere implicate în derularea Concursului nu au dreptul să participe la Concurs.

SECŢIUNEA 4. Mecanismul Concursului

4.1. Înscrierea la Concursul “La Taifasuri… în familie” se face în intervalul 12 noiembrie 2020 – 3 martie 2021, prin contractarea unui abonament la revista TAIFASURI în perioada de înscriere la concurs, valabil OBLIGATORIU până la data de 31 decembrie 2021 inclusiv.

4.2.  Câştigătorii vor putea intra în posesia premiilor doar în cazul în care vor face dovada achiziţionării abonamentului la revista Taifasuri conform art. 4.1, prin transmiterea unei copii a chitanţei de efectuare a plăţii aferente contravalorii pretului de achizitie al abonamentului, prin poştă, la adresa TAIFASURI PRESS SRL, Şoseaua Dudeşti-Pantelimon Nr. 1-3, etaj 2, Sector 3, Bucureşti sau scanată pe e-mail la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

SECŢIUNEA 5. Premii

5.1. Premiile acordate în cadrul Concursului constau în:

  • 1 set mobilier pentru dormitor (4000 lei/mobilier)
  • 2 frigidere (1500 lei /frigider)
  • 3 televizoare (1700 lei/televizor)
  • 10 abonamente pe tot anul 2021 la revista TAIFASURI
  • 10 aparate popcorn (150 lei/aparat popcorn)

 

5.2. Valoarea totală a premiilor este de aproximativ 16.100  lei.

SECŢIUNEA 6. Desemnarea câştigătorilor

6.1. Desemnarea câştigătorilor se va face aleatoriu, prin tragere la sorţi, în cadrul unei emisiuni TV în direct difuzată de postul ETNO TV la finalul Concursului, în luna martie 2021, data exacta a extragerii urmând să fie anunțată de Organizator conform art. 6.2. Vor participa la tragerea la sorţi toate persoanele fizice/juridice care au contractat OBLIGATORIU un abonament valabil până la data de 31 decembrie 2021 la revista TAIFASURI, care au făcut dovada fizică a contractării abonamentului şi care au respectat toate celelalte cerinţe/obligaţii ale Regulamentului Oficial.

6.2. Dată exactă a extragerii şi desemnării câştigătorilor va fi anunţată in timp util de catre Organizator în cadrul revistei Taifasuri şi/sau pe site-ul www.taifasuri.ro.  

6.3. Lista completă a câştigătorilor va fi publicată în revista TAIFASURI, de cel puţin două ori, în numerele următoare tragerii la sorţi. Organizatorul este obligat sa faca publice numele castigatorilor și câștigurile acordate.

6.4. Fiecare dintre participanţii la Concurs poate câştiga, prin tragere la sorţi, un singur premiu! Dacă un participant la Concurs a fost desemnat câştigătorul unuia dintre premii, acesta nu mai este înscris în tragerea la sorţi a premiilor nedesemnate până la momentul respectiv.

SECŢIUNEA 7. Revendicarea premiilor

7.1. Revendicarea premiilor se va face în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data publicării listei câştigătorilor în revista TAIFASURI și pe site-ul www.taifasuri.ro, telefonic, la numărul 031.432.69.48, de luni până vineri, între orele 10:00 şi 16:00 sau prin e-mail la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

7.2. Dacă premiul nu este revendicat în termenul precizat mai sus, câştigătorul pierde orice drept asupra acestuia. În acest caz, premiul in cauza se anulează!

7.3. Premiile sunt individuale şi titlul lor nu se poate transfera altei persoane.

 

SECŢIUNEA 8. Acordarea premiilor

8.1. Câştigătorii vor intră în posesia premiilor la sediul Organizatorului, pe baza cărţii de identitate. La cererea castigatorilor adresata in scris Organizatorului și aprobată de Organizator având în vedere natura fiecărui premiu în parte, premiile se vor putea primi și la adresa de domiciliu sau resedinta, prin curier ori prin Poşta Română, în maximum 90 de zile lucrătoare de la data revendicării, Costurile de expediere ale premiilor raman exclusiv în sarcina Organizatorului.

8.2. Intrarea în posesia premiilor se va face doar cu respectarea tuturor prevederilor prezentului Regulament Oficial. În caz contrar, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a anula câştigul.

8.3. Câştigătorii premiilor constând în obiecte pot solicita contravaloarea premiului în bani, cu respectarea tuturor obligatiilor de natură fiscală menționate la art. 8.4.

8.4. Pentru premiile în produse sau servicii, cu o valoare individuală mai mare de 600 de lei, câştigătorul are obligaţia ca, anterior datei la care primeşte în proprietatea şi posesia sa premiul, să depună în contul indicat de Organizator suma în lei reprezentând impozitul legal datorat de câştigător pentru venituri în natură provenite din premii. În mod obligatoriu, impozitul va fi virat de Organizator la bugetul de stat conform Codului Fiscal al României în vigoare. La data prezentului Regulament, impozitul cu reţinere la sursă este de 10% şi se aplică valorii nete a obiectului, aceasta fiind determinată ca diferenţa dintre valoarea brută a obiectului (valoarea premiului obţinut) şi o suma neimpozabilă de 600 de lei. In cazul in care la data acordarii premiilor, cota de impozit aferent castigurilor a fost modificata de legiuitor, se va retine cota prevazuta in Codul Fiscal al Romaniei in vigoare la data acordarii premiilor.

8.5. Premiile cu o valoare mai mică de 600 de lei nu sunt supuse impozitării, in conformitate cu Codul Fiscal al Romaniei in vigoare la data prezentului Regulament. Dacă suma de 600 de lei va fi modificată de legiuitor in perioada cuprinsa intre data de incepere a concursului si data acordarii efective a castigurilor, se va lua în considerare legislatia aflata in vigoare la momentul acordarii efective a castigurilor.

8.6. Orice alte obligaţii de natură fiscală şi/sau de orice altă natură în legătură cu premiile acordate, cu excepţia prevederilor de la art. 8.1, cad şi rămân în sarcina exclusivă a câştigătorului.

8.7. Prin acceptarea premiilor, castigatorii inteleg si accepta in mod expres faptul ca Organizatorul nu garantează calitatea, funcţionalitatea şi alte aspecte legate de buna funcţionare a premiilor, urmand ca pentru eventuale reclamaţii, câştigătorul se se adreseze direct producătorului produsului, furnizorului sau importatorului. Prin acceptarea premiilor, castigatorii inteleg si accepta in mod expres faptul ca Organizatorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune aduse câştigătorului sau unor terţe persoane, ca urmare sau în legătură cu utilizarea premiilor.

 

SECŢIUNEA 9. Dispoziţii finale

9.1. Persoanele interesate să participe la Concurs sunt de acord fără rezerve cu prezentul Regulament Oficial. Prin inscrierea la Concurs, participantii declara ca accepta in mod expres ca numele, prenumele şi imaginea câştigătorilor urmeaza sa fie procesate de Organizator si vor fi aduse de Organizator la cunoştinţa publicului, în scopuri publicitare, prin mass-media în modalităţile pe care Organizatorul le va consideră necesare, fără niciun fel de compensare pentru participanti. De asemenea, prin inscrierea la Concurs, participantii declara ca accepta in mod expres ca intreagă baza de date constituită prin organizarea Concursului poate fi folosită de Organizator în scopuri publicitare şi de marketing ale revistei Taifasuri ori ale altor publicatii ce apartin Organizatorului.

9.2. Prin participarea la prezentul Concurs, Participanții sunt de acord ca datele lor de identitate să intre în baza de date a Organizatorului, acestea putând fi folosite pentru activitățile de marketing ale acestuia cu respectarea dispozițiilor Regulamentului general de protecție a datelor (GDPR) nr. 657/2016.

9.3. Organizatorul va putea dezvălui datele furnizate de Participanți către entități afiliate acestuia. Sub acest aspect, Participanții au luat act cu privire la dreptul acestora în ceea ce privește procesarea datelor cu caracter personal, respectiv dreptul de a solicita accesul gratuit la datele colectate sau prelucrate de Organizator, dreptul de intervenție asupra datelor, putând solicita actualizarea, blocarea sau ștergerea acestora, de a refuza procesarea datelor personale sau de condiționarea procesării acestora, de a solicita și primi datele personale procesate într-un format structurat, folosit în mod curent și prelucrabil în mod automat (portabilitatea datelor), precum și dreptul de a-și retrage consimțământul cu privire la procesarea datelor cu caracter personal, fără nicio justificare, și, în cazul încălcării acestor drepturi, de a depune o plângere la autoritățile competente.

9.4 În vederea exercitării drepturilor menționate la paragrafele anterioare, Participanții vor adresa o cerere scrisă, datată și semnată, adresată Organizatorului la sediul social al acestuia, sau prin e-mail, la adresa de e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

9.2. Prin inscrierea la Concurs, participantii accepta in mod expres faptul ca Organizatorul isi rezerva dreptul de a elimina din Concurs orice participant care este suspectat de orice tip de fraudare a Concursului precum si faptul ca Organizatorul nu are obligaţia de a purta corespondenţă privitoare la mesajele necâştigătoare.

9.3. Participarea la Concurs implică şi presupune in sarcina Participantului cunoaşterea, însuşirea şi acordul deplin cu normele prezentului Regulament Oficial şi a eventualelor decizii ulterioare. Ulterioarele decizii luate în cadrul Concursului vor urma obligatoriu aceleaşi proceduri menţionate mai sus.

9.4. Prin inscrierea la Concurs, participantii accepta in mod expres faptul ca, in cazul unor circumstanţe neprevăzute, de exemplu dar fara a se limita la: accentuarea gravă a crizei sanitare existente, aparitia unui eveniment de forta majora (cutremure, razboi, pandemii,  etc), Organizatorul are dreptul să amâne, să suspende, să modifice sau să anuleze total Concursul, acest aspect fiind comunicat de Organizator în timp util, pe site-ul www.taifasuri.ro şi în revista Taifasuri.

9.5. Condiţiile şi termenii de promovare vor fi guvernaţi de legile din România. Pentru orice problema de natură juridică ce ar putea apărea în decursul Concursului, participanţii şi Organizatorul se pot adresa instanţelor de judecată competente de pe raza sediului Organizatorului.

TAIFASURI PRESS SRL