Main menu

header

la taifas la disneylandSECŢIUNEA 1. Organizatorul şi Regulamentul Oficial al CONCURSULUI

1.1. Concursul “La Taifasuri la ... Disneyland” (denumit în continuare Concurs) este organizat de TAIFASURI PRESS SRL, persoana juridică română cu sediul social în Bucureşti, Şoseaua Dudeşti-Pantelimon Nr. 1-3, etaj 2, Sector 3, având Codul de Înregistrare Fiscală RO42457491, reprezentată de Nicoleta Chiran în calitate de Administrator (denumită în continuare „Organizatorul”).

1.2. Participanţii la Concurs sunt obligaţi să respecte integral termenii şi condiţiile Regulamentului Oficial al Concursului, conform celor menţionate mai jos (denumit în continuare „Regulamentul Oficial”). Regulamentul Oficial este întocmit şi va fi făcut public pe site-ul www.taifasuri.ro, fiind disponibil in mod gratuit fiecarui participant/cititor.

1.3. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba oricând prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după ce modificările vor fi anunțate/făcute publice, în prealabil, pe site-ul www.taifasuri.ro.

SECŢIUNEA 2. Perioada şi Aria de desfăşurare a Concursului

2.1. Concursul este organizat şi se desfăşoară în revista săptămânală TAIFASURI, în perioada 18 martie  - 19 mai 2021, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial. Concursul se adresează doar persoanelor cu domiciliul stabil sau reşedinţa pe teritoriul României.

SECŢIUNEA 3. Dreptul de participare

3.1. La Concurs poate participa orice persoană fizică cu vârsta minimă de 18 ani, împlinită obligatoriu până la data înscrierii în Concurs, și care respectă integral termenii şi condiţiile Regulamentului Oficial. Prin inscrierea in concurs, participanţii la Concurs inteleg faptul ca acceptă automat şi se supun necondiţionat prevederilor prezentului Regulament Oficial.

3.2. Angajaţii TAIFASURI PRESS SRL, rudele de gradul I ale acestora, precum şi angajaţii firmelor partenere implicate în derularea Concursului nu au dreptul să participe la Concurs.

SECŢIUNEA 4. Mecanismul Concursului

4.1. Înscrierea la Concursul “La Taifasuri la ... Disneyland” se face în intervalul 18 martie – 19 mai 2021, prin contractarea unui abonament la revista TAIFASURI în perioada de înscriere , abonament valabil OBLIGATORIU până la data de 31 decembrie 2021.

4.2.  Câştigătorii vor putea intra în posesia premiilor doar în cazul în care vor face dovada achiziţionării abonamentului la revista Taifasuri, conform art. 4.1. Câștigătorii vor transmite prin poștă, obligatoriu, dovada/copia chitanţei prin care, în intervalul 18 martie – 19 mai 2021, s-a efectuat plata aferentă contravalorii pretului de achizitie al abonamentului Taifasuri, la adresa TAIFASURI PRESS SRL, Şoseaua Dudeşti-Pantelimon Nr. 1-3, etaj 2, Sector 3, Bucureşti sau scanată pe e-mail, la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..În lipsa dovezii contractării unui abonament care să îndeplinească condițiile menționate la punctul 4,1, câștigarea premiului nu poate fi validată, iar câștigătorul nu va putea intra in posesia acestuia.

SECŢIUNEA 5. Premii

5.1. Premiile acordate în cadrul Concursului constau în:

  • 1 excursie de 3 zile, pentru 3 persoane, la Disneyland Paris (valoare estimativă 000 de lei)
  • 5 corturi pentru drumeții (500 lei/cort)
  • 10 zmeie (50 lei/zmeu)
  • 20 căni cu eroi Disney (20 lei/cană)

5.2. Valoarea estimată a premiilor este de aproximativ 13.500 lei.

5,3.  În cazul în care acordarea Marelui Premiu, constând în excursie la Disneyland, nu va fi posibilă din motive neimputabile Organizatorului (ex. parcul ar putea fi închis din cauza pandemiei), câștigătorul va primi contravaloarea în bani, cu respectarea obligațiilor de natură fiscală ce îi revin, conform articolului 8.4 din prezentul Regulament. Premiul este supus impozitării, indiferent dacă va fi acordat în natură sau în bani.

SECŢIUNEA 6. Desemnarea câştigătorilor

6.1. Desemnarea câştigătorilor se va face aleatoriu, prin tragere la sorţi, în cadrul unei emisiuni TV în direct difuzată de postul ETNO TV la finalul Concursului, în luna mai/iunie 2021, data exactă a extragerii urmând să fie anunțată în timp util de către Organizator conform art. 6.2. Vor participa la tragerea la sorți abonații Taifasuri care au respectat cerințele prezentului Regulament Oficial, iar câștigătorii vor fi validați doar în cazul în care îndeplinesc condiția obligatorie din articolul 4.2.

6.2. Dată exactă a extragerii şi desemnării câştigătorilor va fi anunţată in timp util de catre Organizator în revista Taifasuri şi/sau pe site-ul www.taifasuri.ro.  

6.3. Lista completă a câştigătorilor va fi publicată în revista TAIFASURI, de cel puţin două ori, în edițiile următoare tragerii la sorţi. Organizatorul este obligat sa faca publice numele castigatorilor și câștigurile acordate.

6.4. Fiecare dintre participanţii la Concurs poate câştiga, prin tragere la sorţi, un singur premiu. Dacă un participant la Concurs a fost desemnat câştigătorul unuia dintre premii, acesta nu mai are dreptul să fie înscris în tragerea la sorţi a premiilor nedesemnate până la momentul respectiv.

SECŢIUNEA 7. Revendicarea premiilor

7.1. Revendicarea premiilor se va face în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data publicării listei câştigătorilor în revista TAIFASURI și/sau pe site-ul www.taifasuri.ro,:telefonic, la numărul 031.432.69.48, de luni până vineri, între orele 10:00 şi 16:00 sau prin e-mail la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

7.2. Dacă premiul nu este revendicat în termenul precizat mai sus, câştigătorul pierde orice drept asupra acestuia. În acest caz, premiul respectiv se anulează.

7.3. Premiile sunt individuale şi titlul de proprietate asupra acestora nu se poate transfera altei persoane.

SECŢIUNEA 8. Acordarea premiilor

8.1. Câştigătorii vor intra în posesia premiilor la sediul Organizatorului,  în baza unui proces verbal la întocmirea căruia este obligatorie prezentarea cărții de identitate în original. Procesul verbal va fi completat cu datele de identificare ale câștigătorului premiului atribuit prin tragerea la sorți și va fi semnat în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte semnatară. Refuzul câștigătorului de a semna orice document ce atesta atribuirea efectivă a premiului conduce automat la pierderea dreptului  de a intra in proprietatea și posesia premiului. La cererea castigatorilor adresata in scris Organizatorului și aprobată de Organizator, având în vedere natura fiecărui premiu în parte, premiile se vor putea expedia și la adresa de domiciliu sau resedinta, prin curier ori prin Poşta Română, în maximum 100 de zile calendaristice de la data revendicării, Costurile de expediere ale premiilor raman exclusiv în sarcina Organizatorului. In cazul in care premiile sunt refuzate de catre castigatori sau acestia nu au putut fi gasiti la adresă in vederea livrarii, premiile raman in posesia Organizatorului, care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivit intereselor sale.

8.2. Intrarea în posesia premiilor se va face doar cu respectarea tuturor prevederilor prezentului Regulament Oficial. În caz contrar, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a anula câştigul.

8.3. Câştigătorii premiilor constând în produse/obiecte pot primi, doar cu acordul Organizatorului, contravaloarea premiului în bani, cu respectarea tuturor obligatiilor de natură fiscală menționate la art. 8.4.

8.4. Pentru premiile cu o valoare individuală mai mare de 600 de lei, indiferent dacă acestea constau în sume de bani sau produse/servicii, câştigătorul are obligaţia ca, anterior datei la care primeşte în proprietatea şi posesia sa premiul, să depună în contul indicat de Organizator suma în lei reprezentând impozitul legal datorat de câştigător pentru venituri provenite din premii/concursuri. În mod obligatoriu, impozitul va fi virat de Organizator la bugetul de stat, conform Codului Fiscal al României în vigoare. La data prezentului Regulament, impozitul cu reţinere la sursă este de 10% şi se aplică valorii nete a obiectului/premiului, aceasta fiind determinată ca diferenţa dintre valoarea brută a obiectului (valoarea premiului obţinut) şi o suma neimpozabilă de 600 de lei. In cazul in care la data acordarii premiilor, cota de impozit aferentă castigurilor din concursuri a fost modificata de legiuitor, se va retine cota prevazuta in Codul Fiscal al Romaniei, in vigoare la data acordarii premiilor. Pentru câștigurile care constau în sume de bani, se aplică impozitul cu reținere la sursă de 10% pentru suma ce depașește valoarea de 600 de lei. Exemplu: la un câștig de 1.000 lei, impozitul se va aplica la suma de 400 de lei (diferența între valoarea netă a premiului și suma neimpozabilă de 600 de lei net)

8.5. Premiile cu o valoare mai mică de 600 de lei nu sunt supuse impozitării, in conformitate cu Codul Fiscal al Romaniei in vigoare la data prezentului Regulament. Dacă suma de 600 de lei va fi modificată de legiuitor in perioada cuprinsa intre data de incepere a concursului si data acordarii efective a castigurilor, se va lua obligatoriu în considerare legislatia aflata in vigoare la momentul/data acordarii efective a castigurilor.

8.6. Orice alte obligaţii de natură fiscală şi/sau de orice altă natură în legătură cu premiile acordate, cu excepţia prevederilor de la Secțiunea 8, cad şi rămân în sarcina exclusivă a câştigătorului.

8.7. Prin acceptarea premiilor, castigatorii inteleg si accepta in mod expres faptul ca Organizatorul nu garantează calitatea, funcţionalitatea sau alte aspecte legate de buna calitate a premiilor, urmand ca pentru eventuale reclamaţii, câştigătorul să  se adreseze direct fabricantului produsului, furnizorului sau importatorului. Prin acceptarea premiilor, castigatorii inteleg si accepta in mod expres faptul ca Organizatorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune aduse câştigătorului sau unor terţe persoane, ca urmare sau în legătură cu utilizarea/manipularea premiilor.

SECŢIUNEA 9. Dispoziţii finale

9.1. Persoanele interesate să participe la Concurs sunt de acord fără rezerve cu prezentul Regulament Oficial. Prin inscrierea la Concurs, participantii declara ca accepta in mod expres faptul că numele, prenumele şi imaginea câştigătorilor urmeaza sa fie procesate de Organizator si vor fi aduse de Organizator la cunoştinţa opiniei publice, în scopuri publicitare, prin mass-media, în toate modalităţile pe care Organizatorul le va considera necesare, fără niciun fel de compensare  de ordin financiar pentru participanti. De asemenea, prin inscrierea la Concurs, participantii declara ca accepta in mod expres faptul că intreaga bază de date constituită prin organizarea Concursului poate fi folosită de către Organizator, exclusiv la latitudinea sa, în scopuri publicitare şi de marketing ale revistei Taifasuri sau altor publicatii ce apartin Organizatorului.

9.2. Prin înscrierea la prezentul Concurs, Participanții sunt de acord ca datele lor de identitate să intre în baza de date a Organizatorului, acestea putând fi folosite pentru activitățile de marketing ale Organizatorului, cu respectarea dispozițiilor Regulamentului General de Protecție a Datelor (GDPR) nr. 657/2016.

9.3. Organizatorul va putea dezvălui datele furnizate de Participanți către entități afiliate acestuia. Sub acest aspect, Participanții au luat act cu privire la dreptul acestora în ceea ce privește procesarea datelor cu caracter personal, respectiv dreptul de a solicita accesul gratuit la datele colectate sau prelucrate de către Organizator, dreptul de intervenție asupra datelor, putând solicita actualizarea, blocarea sau ștergerea acestora, de a refuza procesarea datelor personale sau condiționarea procesării acestora, de a solicita și primi datele personale procesate într-un format structurat, folosit în mod curent și prelucrabil în mod automat (portabilitatea datelor), precum și dreptul de a-și retrage consimțământul cu privire la procesarea datelor cu caracter personal, fără nicio justificare, și, în cazul încălcării acestor drepturi, de a depune o plângere legală la autoritățile competente.

9.4 În vederea exercitării drepturilor menționate la paragrafele anterioare, Participanții vor putea expedia o cerere scrisă, datată și semnată, adresată Organizatorului la sediul social al acestuia, sau prin e-mail, la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

9.2. Prin inscrierea la Concurs, participantii accepta in mod expres faptul ca Organizatorul isi rezerva dreptul de a elimina din Concurs orice participant care este suspectat de orice tip de fraudare a Concursului, precum si faptul ca Organizatorul nu are obligaţia de a purta nicio corespondenţă privitoare la mesajele necâştigătoare.

9.3. Participarea la Concurs implică şi presupune in sarcina Participantului cunoaşterea, însuşirea şi acordul deplin cu normele prezentului Regulament Oficial şi a eventualelor măsuri ulterioare. Deciziile viitoare luate în cadrul Concursului vor urma obligatoriu aceleaşi proceduri menţionate mai sus.

9.4. Prin inscrierea la Concurs, participantii accepta in mod expres faptul ca, in cazul unor circumstanţe neprevăzute, de exemplu dar fara a se limita la: accentuarea gravă a crizei sanitare existente, aparitia unui eveniment de forta majora (cutremure, criză energetică, razboi, pandemii,  etc), Organizatorul are dreptul să amâne, să suspende, să modifice sau să anuleze în totalitate Concursul, acest aspect fiind comunicat de Organizator în timp util, pe site-ul www.taifasuri.ro şi în revista săptămânală Taifasuri.

9.5.Datele participantilor la Concurs vor fi prelucrate in baza urmatoarelor temeiuri legale:

a. Executarea contractului reprezentat de termenii si conditiile stabilite prin Regulament si, implicit, considerate acceptate ca urmare a participarii  la concurs.

b. Interesul legitim al Organizatorului in legatura cu realizarea de concursuri/campanii promotionale si pentru apararea drepturilor si intereselor Organizatorului.

c. Indeplinirea obligatiilor legale aplicabile pentru calculul, declararea si acordarea premiilor.

9.6. Condiţiile şi termenii de promovare ai concursului vor fi guvernaţi de legile din România. Pentru orice problema de natură juridică ce ar putea apărea în decursul Concursului, participanţii şi Organizatorul vor căuta soluţionarea amiabila a litigiului, prin tratative directe. Dacă părțile nu reușesc rezolvarea amiabilă a divergențelor, se pot adresa instanţelor de judecată competente de pe raza sediului Organizatorului.

TAIFASURI PRESS SRL