Main menu

header

16-07-1de Cătălina Tăgârţă

Persoanele care au venituri mici pot beneficia şi în acest sezon rece de ajutoare pentru încălzirea locuinţei cu energie termică, gaze naturale şi lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri. Dacă nu aţi depus până acum dosarul ar fi bine să vă grăbiţi, întrucât ajutorul nu se dă retroactiv şi se primeşte începând din luna următoare depunerii cererii numai dacă aceasta a fost înregistrată până la data de 20 a lunii. Mihai Mereuţă (foto), preşedintele Ligii Asociaţiilor de Proprietari Habitat, ne-a spus mai multe în acest sens.

Se dă până la 31 martie 2013
Ajutorul de căldură se va da până la 31 martie 2013, în baza unei cereri şi a unei declaraţii pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile. „La completarea cererii, titularul are obligaţia de a menţiona corect componenţa familiei, veniturile membrilor acesteia, precum şi bunurile mobile şi imobile deţinute. Pentru acordarea ajutorului cu energie termică, limita venitului net mediu lunar pe membru de familie este de 786 lei în cazul familiilor şi 1.082 lei în cazul persoanei singure. Apoi, pentru acordarea ajutorului pentru gaze sau lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri, limita venitului net pe membru de familie este de 615 lei atât în cazul familiilor, cât şi în cazul persoanei singure”, ne-a spus preşedintele Ligii Habitat, Mihai Mereuţă.

„Dreptul se realizează prin dispoziţie a primarului”
Cererile şi declaraţiile pe propria răspundere se depun la Serviciul Ajutor Social din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului de care aparţine fiecare persoană. „Stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei se face începând cu luna depunerii cererii, pentru cei care au depus documentele până la data de 20 a lunii respective, şi cu luna următoare, pentru cei care au depus documentele după data de 20 a lunii respective. Dreptul se realizează prin dispoziţie a primarului din localitatea în care locuieşte fiecare”, ne-a explicat Mihai Mereuţă. Mai mult, acesta a subliniat faptul că titularii ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei sunt obligaţi să comunice primarului orice modificare intervenită în componenţa familiei şi a veniturilor acesteia în termen de cinci zile de la data modificării. Acest lucru se va face prin depunerea unei noi cereri şi unei declaraţii pe proprie răspundere, în urma cărora primarul va emite noi dispoziţii. După caz, modificarea sau încetarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu energie termică se realizează începând cu luna următoare celei în care a intervenit modificarea/încetarea.

Între 19 lei şi 262 lei pentru gaze
Cuantumul ajutorului primit lunar depinde de veniturile înregistrate pe membru de familie. De exemplu, pentru gaze naturale, lucrurile stau aşa: pentru un venit de până la 155 lei/persoană, ajutorul este de 262 lei, pentru un venit între 155,1 lei şi 210 lei, cuantumul ajutorului e de 162 lei, între 210,1 lei şi 260 lei, ajutorul e de 137 lei şi scade, treptat, până ajunge la un ajutor de 19 lei pentru un venit de 540,1 lei/persoană.

Compensare între 10% şi 90% la energia termică
În cazul energiei termice, situaţia este următoarea: pentru un venit de 155 lei pe membru de familie, compensarea este de 90%, pentru un venit între 155,1 lei şi 210 lei, compensarea este de 80%, pentru 210,2 lei şi 260 lei - 70%, pentru 260,1 lei şi 310 lei - 60%, pentru 310,1 lei şi 355 lei - 50% şi procentajul scade, treptat, până ajunge la 5% pentru un venit între 615,1 lei şi 786 lei. Trebuie menţionat faptul că persoanele singure beneficiază de un procent cu 10% mai mare faţă de procentele menţionate pentru aceleaşi venituri de mai sus. În plus, persoanele singure care au venituri între 786,1 lei şi 1.082 lei beneficiază doar de o reducere de 10%.

Pentru combustibili solizi se dau maximum 54 lei
Ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu combustibili solizi sau petrolieri se dă după cum urmează: pentru un venit de până la 155 lei/membru de familie, scutirea este de 54 lei, pentru veniturile între 155,1 lei şi 210 lei, ajutorul este de 48 lei, cei cu venituri între 210,1 lei şi 260 lei vor beneficia de 44 lei pe lună şi suma scade, treptat, până ajunge la 16 lei pentru un venit/membru de familie de între 540,1 lei şi 615 lei.
Pentru familiile şi persoanele singure, beneficiare ale ajutorului social (prevăzut de Legea nr. 416/2001), sprijinul financiar pentru combustibili solizi sau petrolieri este de 58 lei.

Cum se calculează venitul

La stabilirea venitului net mediu lunar pe membru de familie/al persoanei singure (conform OUG 70/2011) se iau toate veniturile nete realizate de membrii acesteia în luna anterioară depunerii cererii, cu excepţia: ajutorului social prevăzut de Legea nr. 416/2001 (cu modificările şi completările ulterioare), burselor de studiu, burselor sociale, precum şi a programului de protecţie socială „Bani de liceu” (prevăzut de HG 1.488/2004). Nu se iau în considerare: bugetul personal complementar prevăzut de articolul 58, alineat 4, litera b, din Legea nr. 448/2006 (al persoanelor cu handicap) şi alocaţia pentru susţinerea familiei, prevăzută de Legea nr. 277/2010. În plus, nu pot beneficia de acest sprijin nici persoanele care deţin cel puţin unul dintre bunurile prevăzute în Anexa numărul 2 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor OUG 70/2011. E vorba despre: alte imobile în afară de cel de domiciliu ori de diverse bunuri mobile - respectiv mijloace de transport care depăşesc 1.600 centimetri cubi, autoutilitare, autocamioane de orice fel şi remorci, şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, autobuze ori microbuze, dar nici: tractor, combină autopropulsată, presă de ulei, moară de cereale, gater, drujbă sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric ori depozite bancare mai mari de 30.000 de lei nu pot beneficia de acest sprijin. Şi terenurile pot fi motivul respingerii cererii. De exemplu, persoanele/familiile care au teren intravilan mai mare de 1.000 de metri pătraţi în zona urbană şi 2.000 de metri pătraţi în zona rurală. În ceea ce priveşte terenurile din zona colinară sau de şes, terenul arabil ori cel forestier nu trebuie să depăşească două hectare pentru familiile cu maximum trei persoane sau de trei hectare pentru familiile mai numeroase. Viile, livezile, grădinile de legume şi flori nu trebuie să depăşească 1-1,5 hectare, iar terenurile din zona montană, după cum urmează: cel forestier - două hectare (pentru familii cu maximum trei persoane), respectiv trei hectare (pentru cele mai numeroase), viile şi livezile să fie mai mici de 1,5, respectiv 2 hectare, iar păşunile şi fâneţele - 4, respectiv 5 hectare. Mai mult, beneficiarii trebuie să aibă nu mai mult de trei bovine; cinci porcine; 20 de ovine/caprine sau peste 15 familii de albine.

• Conform OUG nr. 70/2011, se vor efectua anchete sociale la domiciliu pentru cel puţin 60% dintre titularii acestor ajutoare, în vederea verificării datelor înscrise în cererea şi declaraţia pe proprie răspundere.