Main menu

header

SECŢIUNEA 1. Organizatorul şi Regulamentul Oficial al CONCURSULUI

1.1. Concursul “La TAIFASURI de 1000 de ori” (denumit în continuare Concurs) este organizat de către societatea TAIFASURI PRESS SRL, persoana juridica romana cu sediul social în Bucureşti, Şoseaua Dudeşti-Pantelimon Nr. 1-3, etaj 2, Sector 3, având Codul de Înregistrare Fiscală RO42457491, reprezentată de Nicoleta Chiran în calitate de Administrator (denumită în continuare „Organizatorul”).

1.2. Participanţii la Concurs sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile Regulamentului Oficial al Concursului, potrivit tuturor celor menţionate mai jos (denumit în continuare „Regulamentul Oficial”). Regulamentul Oficial va fi făcut public pe site-ul www.taifasuri.ro, fiind disponibil, in mod gratuit, fiecarui solicitant/participant la Concurs.

1.3. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica parțial sau integral prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de schimbări să intre în vigoare după anunţul prealabil al respectivelor modificări pe site-ul www.taifasuri.ro.

SECŢIUNEA 2. Perioada şi Aria de desfăşurare a Concursului

2.1. Concursul este organizat de către societatea Taifasuri Press SRL şi se desfăşoară în revista săptămânală TAIFASURI, în perioada 11 ianuarie – 29 august 2024, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial. Concursul se adresează doar persoanelor fizice sau juridice cu domiciliul stabil sau reşedinţa pe teritoriul României.

SECŢIUNEA 3. Dreptul de participare

3.1. La Concurs poate participa orice persoană juridică sau persoană fizică cu vârsta minimă de 18 ani, împlinită până la data înscrierii în Concurs și care respectă integral termenii şi condiţiile prezentului Regulament Oficial. Prin inscrierea in Concurs, participanţii inteleg faptul ca acceptă şi se subordonează necondiţionat tuturor prevederilor prezentului Regulament Oficial.

3.2. Angajaţii TAIFASURI PRESS SRL, rudele de gradul I ale acestora, soțul/soția, precum și angajaţii firmelor partenere implicate în derularea Concursului NU au dreptul sub nicio formă să participe la Concurs.  

SECŢIUNEA 4. Mecanismul Concursului

4.1. Înscrierea în Concursul “La TAIFASURI de 1000 de ori” se face în intervalul 11 ianuarie – 29 august 2024, prin contractarea unui abonament la revista săptămânală TAIFASURI. Abonamentul trebuie să fie valabil OBLIGATORIU până la data de 31 decembrie 2024 inclusiv. Nu au dreptul să participe la Concurs abonații care au contractat abonamente pe o perioadă mai mică: 1 lună, 3 luni, 6 luni și care nu includ, indiferent de tipul de abonament, valabilitate până  la 31 decembrie 2024. Persoanele deja abonate până la 31 decembrie 2024 intră AUTOMAT în concurs.

4.2.  Pentru a intra în posesia premiului, persoanele fizice si/sau juridice vor trebui să facă dovada achiziţionării abonamentului obligatoriu până la finalul anului 2024 la revista Taifasuri, conform art. 4.1, prin transmiterea unui email la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Acesta va contine numele, prenumele, orasul, judetul, numarul de telefon, ocupația, precum si copia (scan) a chitantei doveditoare  achitării  abonamentului la Revista TAIFASURI, abonament contractat obligatoriu până la data de 31 decembrie 2024 la oficiile Poștei Române.

 

SECŢIUNEA 5. Premii

5.1. Premiile acordate în cadrul Concursului:

MARELE PREMIU:

1 x EXCURSIE LA DUBAI (City Break de 4 zile pentru două persoane) în valoare de 7000 lei;

Premiul II

2 x 1000 DE EURO (2 x 5000 lei)

Premiul III

3 x Frigider – în valoare de 1500 lei/frigider  

PREMIU SPECIAL

1 x Televizor 4K Ultra HD – în valoare de 2500 lei

Alte premii

10 x Cărucior pentru cumpărături – în valoare de 200 lei/cărucior

100 x Abonament valabil 1 lună (30 de zile) la revista Taifasuri  - în valoare de 20 lei/abonament

 

 

5.2. Valoarea totală a premiilor este de aproximativ 28.000 lei.

SECŢIUNEA 6. Desemnarea câştigătorilor

6.1. Desemnarea câştigătorilor se va face aleatoriu, prin tragere la sorţi, în cadrul unei emisiuni TV difuzate de postul ETNO TV la finalul Concursului, în luna septembrie 2024.  Data exactă a extragerii va fi anunțată de către Organizator, conform art. 6.2. Vor participa la tragerea la sorţi DOAR persoanele fizice/juridice care au contractat un abonament valabil, OBLIGATORIU până la data de 31 decembrie 2024 la revista TAIFASURI și care, ulterior, au făcut dovada fizică/materială a plățiiabonamentului, respectând, totodată, cerinţele Regulamentului Oficial.

6.2. Data exactă a extragerii şi desemnării câştigătorilor va fi anunţată in timp util de catre Organizator, în cadrul revistei săptămânale Taifasuri şi/sau pe site-ul www.taifasuri.ro.  

6.3. Lista completă a câştigătorilor va fi publicată în revista săptămânală TAIFASURI, de cel puţin două ori, în numerele ulterioare tragerii la sorţi. Organizatorul este obligat sa faca publice numele castigatorilor și câștigurile acordate.

6.4. Fiecare dintre participanţii la Concurs poate câştiga, prin tragere la sorţi, un singur premiu. Dacă un participant la Concurs a fost desemnat câştigătorul unuia dintre premii, acesta NU mai este înscris în tragerea la sorţi a premiilor nedesemnate până la momentul respectiv.

6.5. Câștigătorii vor intra în posesia premiilor doar dacă prezintă originalul chitanței prin care au contractat și achitat abonamentul la revista TAIFASURI, valabil obligatoriu până la data de 31 decembrie 2024, iar pe chitanța emisă de Poșta Română nu se observă  tăieturi, ștersături sau corecturi.

SECŢIUNEA 7. Revendicarea premiilor

7.1. Revendicarea premiilor se va face în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data publicării listei câştigătorilor în revista TAIFASURI și/sau pe site-ul www.taifasuri.ro. Revendicarea se poate efectua telefonic, la numărul 031.432.69.48, în zilele de  luni și vineri, între orele 10:00 şi 16:00 sau prin e-mail la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

7.2. Dacă premiul nu este revendicat în termenul precizat mai sus sau castigatorii nu furnizeaza informatiile necesare si complete si/sau nu achita impozitele legale privind acordarea premiilor (spre exemplu informatiile necesare pentru Marele Premiu, gen dovada fizică a achitării abonamentului valabil până la finalul anului 2024; plata impozitului pentru premiile ce depășesc valoarea neimpozabilă de 600 lei), câştigătorul pierde irevocabil orice drept asupra acestuia. În acest caz, premiul in cauza SE ANULEAZĂ.

7.3. Premiile sunt individuale şi titlul acestora nu se poate transfera altei persoane. Părțile vor încheia Procese verbale de predare-primire a premiilor.

 

SECŢIUNEA 8. Acordarea premiilor

8.1. Câştigătorii vor intra în posesia premiilor la sediul Organizatorului, numai pe baza cărţii de identitate și a chitanței originale emise de Poșta Română în urma contractării și achitării abonamentului la revista Taifasuri. La cererea castigatorilor, adresată in scris Organizatorului și aprobată de Organizator, având în vedere natura fiecărui premiu în parte, premiile se vor putea expedia și la adresa de domiciliu sau resedinta câștigătorului, prin curier ori prin Poşta Română, în maximum 60 de zile lucrătoare de la data revendicării. Premiile în bani se pot acorda la sediul Organizatorului, expedia prin mandat poștal sau vira în contul bancar personal al câștigătorului.

8.2. Intrarea în posesia premiilor se va face cu respectarea tuturor prevederilor prezentului Regulament Oficial. În caz contrar, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a anula premiul/câştigul.

8.3. Câştigătorii premiilor constând în obiecte/excursii pot solicita contravaloarea premiului în bani, cu respectarea tuturor obligatiilor de natură fiscală menționate la art. 8.4.

8.4. Pentru premiile în bani, produse sau servicii, cu o valoare individuală mai mare de 600 de lei, Câştigătorul are obligaţia ca, anterior datei la care primeşte în proprietate/posesie  premiul, să depună în contul indicat de Organizator suma în lei reprezentând impozitul legal datorat de câştigător pentru veniturile în natură provenite din premii. În mod obligatoriu, impozitul va fi virat de către Organizator la bugetul de stat, conform Codului Fiscal al României în vigoare. La data prezentului Regulament, impozitul cu reţinere la sursă este de 10% şi se aplică valorii nete a obiectului/premiului, aceasta  fiind determinată ca diferenţa dintre valoarea brută a obiectului (valoarea premiului obţinut) şi o suma neimpozabilă de 600 de lei. EXEMPLU DE CALCUL: 1000 lei (valoarea brută a premiului) – 600 lei (suma neimpozabilă)  = 400 lei (suma rămasă care se impozitează) – 10%(cota de impozit) x 400 lei = 40 lei (impozit datorat). Deci, după aplicarea impozitului, la un premiu de 1000 lei, câștigătorul primește suma netă de 960 lei. În cazul premiilor în obiecte/excursii cu valoare mai mare de 600 lei, câștigătorul este obligat să vireze Organizatorului  impozitul de 10% din valoarea netă a premiului (valoare brută minus 600 lei) pentru a putea în posesia acestuia. In cazul in care la data acordarii efective a premiilor, cota de impozit aferent castigurilor a fost modificata de legiuitor, se va retine cota prevazuta in Codul Fiscal al Romaniei in vigoare.

8.5. Premiile cu o valoare mai mică de 600 de lei nu sunt supuse impozitării, in conformitate cu Codul Fiscal al Romaniei in vigoare la data prezentului Regulament. Dacă suma de 600 de lei va fi modificată de legiuitor in perioada cuprinsa intre data de incepere a concursului si data acordarii efective a castigurilor, se va lua obligatoriu în considerare legislatia aflata in vigoare la momentul acordarii efective a castigurilor.

8.6. Orice alte obligaţii de natură fiscală şi/sau de orice altă natură în legătură cu premiile acordate, cu excepţia prevederilor de la art. 8.1 – 8.5, cad şi rămân în sarcina exclusivă a Câştigătorului.

8.7. Prin acceptarea premiilor, castigatorii inteleg si accepta in mod expres faptul ca Organizatorul nu garantează calitatea, funcţionalitatea şi alte aspecte legate de buna funcţionare a premiilor, urmand ca pentru eventuale reclamaţii, Câştigătorul să se adreseze direct producătorului obiectului/produsului, furnizorului sau importatorului. Prin acceptarea premiilor, castigatorii inteleg si accepta in mod expres faptul ca Organizatorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune/vătămări (fizice ori de altă natură) aduse câştigătorului sau unor terţe persoane, ca urmare sau în legătură cu utilizarea/manipularea premiilor.

 

SECŢIUNEA 9. Prelucrarea Datelor cu caracter personal

9.1. În vederea desfăşurării Concursului, Organizatorul prelucrează datele personale ale câştigătorilor la acest Concurs, în conformitate cu prevederile Regulamentului 679/2016 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date conform prevederilor legale în vigoare.

9.2. Datele cu caracter personal nu vor fi dezvăluite către terţi cu excepţia cazurilor impuse de lege. Organizatorul prelucrează următoarele Date Personale: nume, prenume, oras, judet, numar de telefon, adresă de email. Datele Personale sunt comunicate obligatoriu catre organele fiscale pentru a se îndeplini obligațiile legale ale Organizatorului privind plata taxelor și impozitelor.

9.3. Datele Personale sunt stocate doar pe durata și în măsura în care este necesar pentru realizarea scopurilor Concursului sau dacă există o obligație legală în acest sens. Pentru prelucrările de Date Personale unde este necesar consimțământul participantului, datele personale vor fi stocate și păstrate de către Organizator până la momentul la care vă retrageți explicit consimțământul acordat. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal efectuate pe baza consimțământului dinainte de retragerea acestuia. De asemenea, datele personale care se regăsesc în orice documente justificative și care stau la baza inregistrărilor in contabilitatea financiara, se pastreaza in arhiva Organizatorului timp de 10 ani de la data închiderii exercițiului financiar în care au fost întocmite documentele justificative, conform prevederilor Legii contabilității. Nu în ultimul rând, în cadrul apărării și exercitării drepturilor și intereselor legale ale Organizatorului, Datele Personale necesare realizării acestui scop vor fi păstrate conform termenelor generale de prescripție. După expirarea termenelor de mai sus, Datele Personale se șterg și/sau se distrug din evidențele/bazele de date ale Organizatorului.

9.4. Prin participarea la prezentul Concurs, Participanții își exprimă automat acordul ca datele lor de identitate să intre în baza de date a Organizatorului, acestea putând fi folosite pentru activitățile de marketing ale Organizatorului și transmiterea lor către entități afiliate acestuia, cu respectarea dispozițiilor Regulamentului general de protecție a datelor (GDPR) nr. 679/2016. Sub acest aspect, Participanții au luat act cu privire la dreptul acestora în ceea ce privește procesarea datelor cu caracter personal, respectiv dreptul de a solicita accesul gratuit la datele colectate sau prelucrate de Organizator, dreptul de intervenție asupra datelor, putând solicita actualizarea, blocarea sau ștergerea acestora, de a refuza procesarea datelor personale sau de condiționarea procesării acestora, de a solicita și primi datele personale procesate într-un format structurat, folosit în mod curent și prelucrabil în mod automat (portabilitatea datelor), precum și dreptul de a-și retrage consimțământul cu privire la procesarea datelor cu caracter personal, fără nicio justificare, iar în cazul încălcării acestor drepturi, de a depune o plângere la autoritățile competente în materie.

9.5. Drepturile participanților privind protecția datelor cu caracter personal prelucrate de Organizator:

Dreptul la informare: dreptul de a primi informații privind operațiunile de prelucrare a datelor personale efectuate de către Organizator; Dreptul de acces: dreptul de a obține confirmarea că Organizatorul prelucrează sau nu datele personale și, în caz afirmativ, acces la date și furnizarea de informații privind prelucrările de date. Drept de interventie: puteți solicita actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor personale. Dreptul la rectificare: dreptul de a obține, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor personale inexacte care vă privesc sau completarea datelor personale care sunt incomplete. Dreptul la ștergerea datelor personale, fără întârzieri nejustificate, în următoarele situații: (i) Datele Personale nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; (ii) vă retrageți consimțământul acordat pentru prelucrările de date bazate pe consimțământ; (iii) vă opuneți prelucrărilor de Date Personale; (iv) Datele Personale au fost prelucrate ilegal; (v) Datele Personale trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care revine Organizatorului. Dreptul la restricționarea prelucrărilor datelor personale în oricare din următoarele situații: (i) dumneavoastră contestați exactitatea datelor; (ii) Prelucrarea datelor personale este ilegală, iar dumneavoastră nu doriți ștergerea datelor personale, ci solicitați restricționarea utilizării lor; (iii) Organizatorul nu mai are nevoie de datele personale, dar dumneavoastră le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; (iv) vă opuneți prelucrării. Dreptul la portabilitatea datelor: dreptul de a primi datele personale care vă privesc și pe care ni le-ați furnizat într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și de a transmite aceste date altui operator, când mijloacele tehnice permit acest lucru. Puteți exercita acest drept doar când prelucrarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră și se efectuează prin mijloace automate. Dreptul la opoziție: dreptul de a vă opune, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării efectuate de Organizator având ca temei juridic interesul legitim al acestuia. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri (orice prelucrare automată care utilizează datele pPersonale pentru a evalua anumite aspecte personale ale dumneavoastră), care produce efecte juridice care vă privesc sau care vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă. Dreptul de vă retrage consimțământul acordat în orice moment și fara a indica vreun motiv.

9.6 În vederea exercitării drepturilor menționate la paragrafele anterioare, Participanții la Concurs vor întocmi o cerere scrisă, datată și semnată, expediată Organizatorului la sediul social al acestuia sau prin e-mail, la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

9.7. Totodată, în cazul în care există suspiciuni că s-ar fi încălcat prevederile GDPR, aveți dreptul de a vă adresa Justitiei, precum și dreptul de a depune plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu sediul în B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

SECŢIUNEA 10. Dispoziţii finale

10.1. Persoanele interesate să participe la Concurs sunt de acord fără rezerve cu prezentul Regulament Oficial. Prin inscrierea la Concurs, participantii declara că accepta in mod expres că numele, prenumele şi imaginea câştigătorilor urmeaza sa fie procesate de Organizator si aduse la cunoştinţa publicului de către Organizator, în scopuri publicitare, prin mass-media, în modalităţile pe care Organizatorul le va consideră necesare, fără niciun fel de compensare materială sau de orice altă natură pentru participanți. De asemenea, prin inscrierea la Concurs, participantii declara ca accepta in mod necondiționat că intreaga baza de date constituită prin organizarea Concursului poate fi folosită de Organizator în scopuri publicitare şi de marketing ale revistei Taifasuri ori ale altor publicatii ce apartin Organizatorului, fără nicio compensație de ordin material.

10.2. Prin inscrierea la Concurs, participantii accepta in mod expres faptul ca Organizatorul isi rezerva dreptul de a elimina orice participant suspectat de orice tip de fraudare a Concursului, precum si faptul ca Organizatorul NU are obligaţia de a purta corespondenţă cu privire la mesajele necâştigătoare sau premiile nerevendicate în termenul-limită, indicat în mod expres la art. 7.1 din Regulamentul Oficial.

10.3. Înscrierea la Concurs implică şi presupune in sarcina participantului cunoaşterea, însuşirea şi acordul deplin cu normele prezentului Regulament Oficial şi a eventualelor decizii ulterioare. Eventualele decizii ulterioare luate în cadrul Concursului vor urma obligatoriu aceleaşi proceduri menţionate mai sus.

10.4 Prin înscrierea la Concurs, participanții declară că sunt de acord automat, fără echivoc, cu prelucrarea datelor cu caracter personal de către Organizator, SC Taifasuri Press SRL. Prelucrarea datelor cu caracter personal are loc strict în scopul desfășurării Concursului. Participanții își pot retrage în orice moment, pe parcursul derulării Concursului, consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal, prin trimiterea unei cereri scrise, prin care solicită ștergerea acestora din baza de date a Organizatorului, la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Respectiva solicitare de stergere a datelor cu caracter personal implică și retragerea automată din Concurs. Organizatorul NU are obligația de a purta corespondență ulterior retragerii din Concurs.

10.5. Prin inscrierea la Concurs, participantii accepta in fără rezerve faptul ca, in cazul unor circumstanţe neprevăzute, de exemplu, dar fara a se limita la: accentuarea gravă a crizei sanitare, aparitia unui eveniment de Forta Majora (război, cutremure, pandemii,  etc), Organizatorul are dreptul să amâne, să suspende, să modifice sau să anuleze total Concursul/ acordarea Premiilor, acest aspect fiind comunicat de Organizator în timp util, pe site-ul www.taifasuri.ro şi/sau în revista săptămânală Taifasuri.

10.6. Condiţiile şi termenii de promovare ai Concursului vor fi guvernaţi de legile din România. Pentru orice problema de natură juridică/litigiu ce ar putea apărea pe parcursul derulării Concursului, participanţii şi Organizatorul se pot adresa instanţelor de judecată competente de pe raza sediului Organizatorului, doar dacă, în prealabil, problema/diferendul nu au putut fi soluționate pe cale amiabilă de către Părți.

TAIFASURI PRESS SRL